ΜΕΤΟΧΟΙ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εταιρική Ταυτότητα & Μέτοχοι
Σύσταση Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Αρ.4/212/09-03-2001 (ΦΕΚ ΔΑΕ ΕΠΕ 3335) - ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 8/387/19-6-06
Γ.Ε.ΜΗ.
4307701000
Διάρκεια
99 έτη
Μετοχικό Κεφάλαιο
501.699,00 Ευρώ
Ίδια Κεφάλαια (30/06/2019)
1.249.888,98 Ευρώ
Εταιρεία του Ομίλου της
 
Μέτοχοι (%)
Ypsilon Capital Ltd.: 100 %
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:
Νικόλαος Μπερνίτσας
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, (Εκτελεστικό Μέλος)
Γεώργιος Παζιωτόπουλος
Μέλος & Γενικός Διευθυντής, (Εκτελεστικό Μέλος)
Γεώργιος Κουκουζέλης
Αντιπρόεδρος, (Εκτελεστικό Μέλος)
Θεοδώρα Βλασσοπούλου
Μέλος, (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Ιωάννης Κατσουρίδης
Μέλος, (Μη Εκτελεστικό Μέλος)