ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Η κάλυψη πολύ συγκεκριμένων αναγκών, η λύση πολύπλοκων προβλημάτων και η εφαρμογή υποκειμενικών κριτηρίων στη διαχείριση, αποτελούν τη βάση της υπηρεσίας μας. Στη σύγχρονη χρηματοοικονομική όλα τα προβλήματα λύνονται.

Προσανατολισμένοι στη διαφοροποίηση τριών διαστάσεων (χώρος, χρόνος & μέσα) προσαρμοζόμαστε στις εξατομικευμένες ανάγκες των πελατών μας. Η διαχείριση μπορεί να στοχεύει στην επίτευξη αποδόσεων μεγαλύτερων ενός δείκτη, σε απόλυτες αποδόσεις, ή στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων κάτω από αβέβαιες συνθήκες.