ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επενδυτική Επιτροπή Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Μπερνίτσας Νικόλαος
Πρόεδρος
Κατσουρίδης Ιωάννης
Μέλος
Λυπαράκης Παναγιώτης
Μέλος
Παπάρας Γεώργιος
Μέλος
Παπαιωάννου Δημήτριος
Γραμματέας
Επενδυτική Επιτροπή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Λοιπών Πελατών
Μπερνίτσας Νικόλαος
Πρόεδρος
Κατσουρίδης Ιωάννης
Μέλος
Λυπαράκης Παναγιώτης
Μέλος
Παπάρας Γεώργιος
Μέλος
Παπαιωάννου Δημήτριος
Γραμματέας
Ορκωτοί Ελεγκτές
Grant Thornton
Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Grant Thornton
Αμοιβαία Κεφάλαια