ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επενδυτική Επιτροπή Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Μπερνίτσας Νικόλαος
Πρόεδρος
Κατσουρίδης Ιωάννης
Μέλος
Λυπαράκης Παναγιώτης
Μέλος
Παπαιωάννου Δημήτριος
Μέλος
Παπαδημητρόπουλος Παναγιώτης
Γραμματέας
Επενδυτική Επιτροπή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Λοιπών Πελατών
Μπερνίτσας Νικόλαος
Πρόεδρος
Κατσουρίδης Ιωάννης
Μέλος
Λυπαράκης Παναγιώτης
Μέλος
Παπαιωάννου Δημήτριος
Μέλος
Παπαδημητρόπουλος Παναγιώτης
Γραμματέας
Ορκωτοί Ελεγκτές
Grant Thornton
Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Grant Thornton
Αμοιβαία Κεφάλαια