Επενδυτική Διαδικασία και Βιώσιμες Επενδύσεις

Η επενδυτική διαδικασία της Εταιρείας βασίζεται στους παρακάτω άξονες:

• Παρακολούθηση και ανάλυση θεμελιωδών μεγεθών σε μακροοικονομικό, κλαδικό και εταιρικό επίπεδο.
• Παρακολούθηση και ανάλυση κυρίαρχων μακροοικονομικών τάσεων που διαμορφώνουν ή αναμένεται να διαμορφώσουν το επενδυτικό περιβάλλον μακροχρόνια.
• Επιλογή στρατηγικής κατανομής κεφαλαίων με βάση τη σχέση κινδύνου απόδοσης και κατ’ εξειδίκευση διαμόρφωση τακτικής κατανομής κεφαλαίων σε συνδυασμό με τις τρέχουσες επενδυτικές τάσεις και ευκαιρίες.
• Αξιολόγηση επενδύσεων με βάση ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, με ενσωμάτωση κριτηρίων αξιολόγησης κινδύνων βιωσιμότητας κατά το πρότυπο ESG (Environmental, Social, Governance).
• Εφαρμογή ποσοτικών μοντέλων βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου με στόχο την κατά το δυνατό άριστη σχέση προσδοκώμενης απόδοσης και αναλαμβανόμενου κινδύνου σε όλα τα στάδια της επενδυτικής διαδικασίας.
• Ενεργητική διαχείριση χαρτοφυλακίων με εφαρμογή αποφάσεων της Επενδυτικής Επιτροπής.
• Χρήση δεικτών αναφοράς (benchmarking).