ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Αντικείμενο και σκοπός μας είναι η διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά τις διατάξεις του ν. 4099/2012 περί Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων' και κάθε συναφής δραστηριότητα που επιτρέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο στις Εταιρείες Διαχείρισης Κεφαλαίων. Με την υπ'. αριθμ. 8/387/19.6.06 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η Εταιρεία μπορούμε να παρέχουμε επιπρόσθετα και τις ακόλουθες υπηρεσίες:

την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, βάσει εντολών που παρέχονται από τους πελάτες σε διακριτική βάση για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που απαριθμούνται στο άρθρο 5 του νόμου 3606/2007, όπως ισχύει,

την παροχή επενδυτικών συμβουλών για ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του νόμου 3606/2007, όπως ισχύει. Εκτός των ιδίων μέσων, η εταιρεία χρησιμοποιεί και το δίκτυο της Attica Bank για την προώθηση των εργασιών της.